O nama

Djelatnosti

Dokumenti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim te pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje, u usmenom ili pisanom obliku na obrascu koji se nalazi u privitku, putem e-maila ili poštom na adresu: Pesja d.o.o., Pušća 121, 51513 Omišalj.

Pesja d.o.o. o zahtjevu za pristup informacijama odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rok se može produžiti u uvjetima propisanim Zakonom.
Na isti način podnosi se i zahtjev za ispravkom odnosno dopunom informacije.

Službenik za informiranje

Vlatka Budinski
administrator

E-mail: info@pesja.hr
Tel.051/841-458

Dokumenti:

Skip to content